הוכחת תכונות בפרבולה עם משוואת הפרבולה, עמ׳ 140-139 - דוגמה א׳