תקציר בעיות עם פרמטרים - פרבולה עם מעגל

פתרון בעיה בנושא פרבולה עם מעגל הכוללת פרמטר, עמ׳ 135-134 - דוגמה ב׳