תקציר משיקים משותפים לשני מעגלים

מציאת המשיקים המשותפים של שני מעגלים, עמ׳ 105 - דוגמה ב׳