תקציר מציאת משוואת המשיק על פי שיפועו והמעגל

עמ׳ 96 - דוגמה א׳, שלוש דרכי פתרון