תקציר משוואת המשיק למעגל בנקודה שעליו

משיק למעגל, משיק המתלכד עם אחד מהצירים או מקביל לו, עמ׳ 89 - דוגמה א׳