תקציר התנאים שמשוואה ממעלה שניה מייצגת מעגל

מאפייני משוואת המעגל, עמ׳ 87 - דוגמה