תקציר המשוואה הכללית של המעגל

הגדרת המעגל ומשוואתו, המעגל הקנוני, מציאת המרכז והרדיוס ממשוואת המעגל, עמ׳ 78 - דוגמה א׳