תקציר הוכחות הנדסיות באמצעות הגיאומטריה האנליטית

דוגמה הכוללת הוכחה בשיטות של גיאומטריה אנליטית ומשולש, עמ' 74 - דוגמה א'