תקציר עמ׳ 69 - ת. 14

מציאת שיעורי קודקוד מרובע על פי שטחו ושטח משולש