תקציר עמ׳ 62 - ת. 8

מציאת נקודות על פי משוואת ישר ומרחק מישר