תקציר קביעת הסימן למרחק שבין נקודה לישר

כלל המאפשר לקבוע מתי המרחק שבין נקודה לישר הוא חיובי ומתי שלילי, עמ׳ 57 - דוגמה ב׳