תקציר עמ' 46  -  דוגמה ב'

מציאת קודקודי משולש לפי משוואות ישרים נתונות