מציאת משוואת ישר על פי שתי נקודות שעליו, מציאת משוואת תיכון לצלע במשולש, עמ' 42 - דוגמה א'