תקציר עמ׳ 38 - ת. 19

מציאת קודקודי משולש על פי משוואות ישרים נתונות