תקציר עמ' 35  -  דוגמה ב'

מציאת ערכי פרמטר על פי מצב הדדי נתון של שני ישרים