תקציר מציאת נקודת מפגש התיכונים על פי קודקודי משולש נתונים

עמ' 21  -  דוגמה ג'