תקציר עמ' 17  -  דוגמה ב'

מציאת קודקודי משולש בעזרת אמצעי קטעים נתונים