תקציר עמ' 57 - ת. 23, 24

מציאת נקודות חיתוך של פונקציות לוגריתמיות