תקציר עמ' 56 - ת. 18

התאמת גרפים לפונקציות לוגריתמיות נתונות