תקציר פונקציה לוגריתמית

הגדרת הפונקציה הלוגריתמית, תכונות הפונקציה הלוגריתמית, עמ' 54 - דוגמה