תקציר עמ' 52 - דוגמה ד'

פתרון משוואות לוגריתמיות בעזרת נוסחת מעבר מבסיס לבסיס