תקציר עמ' 52 - דוגמה ג'

פתרון משוואות לוגריתמיות בעזרת חוקי הלוגריתמים