תקציר עמ' 53 - ת. 10, 19

פתרון משוואה לוגריתמית בעזרת הגדרת הלוגריתם