תקציר פתרון משוואות לוגריתמיות

פתרון משוואה לוגריתמית המבוסס על הגדרת הלוגריתם, עמ' 51 - דוגמאות א' - ב'