תקציר פתרון משוואה מעריכית מהצורה a

הוצאת לוגריתמים משני האגפים של משוואה מעריכית, עמ' 46 - דוגמה