תקציר עמ' 43 - 44, דוגמאות ג' - ד'

המשך חוקי הלוגריתמים