תקציר חוקי הלוגריתמים

לוגריתם של מכפלת ומנת שני מספרים, לוגריתם של חזקה, עמ' 43 - דוגמאות א' - ב'