תקציר עמ' 40 - ת. 7 , 11 , 15

חישוב ערכי לוגריתמים בעזרת הגדרת הלוגריתם