פתרון בעיות קיצון כלכליות במישור- פונקציות רציונאליות