תקציר עמ' 208 - ת. 34

פתרון בעיית קיצון הכוללת גליל ופונקציות רציונאליות