תקציר עמ' 207 - ת. 29

פתרון בעיית קיצון הכוללת תיבה ופונקציות רציונאליות