תקציר עמ' 54 - ת. 11

מציאת תחום ההגדרה ונקודות קיצון כולל בקצוות תחום ההגדרה