תקציר נקודות קיצון, כולל בקצוות, של פונקציה עם שורשים

מציאת נקודות קיצון בקצה תחום ההגדרה של פונקציה עם שורשים, עמ׳ 104 - דוגמה