תקציר עמ' 90 - ת. 28

מציאת נגזרת הפונקציה  (y=√f(x