תקציר נגזרת הפונקציה (y=√f(x

מציאת נגזרת הפונקציה  (y=√f(x, עמ׳ 88 - דוגמה ב׳