תקציר נגזרת הפונקציה  y=√x

מציאת נגזרת הפונקציה  y=√x, עמ׳ 88 - דוגמה א׳