תקציר זיהוי הפונקציה על פי הגרף - פונקציות רציונאליות

עמ' 66 - דוגמה