תקציר נקודות קיצון מוחלטות - פונקציות רציונאליות

עמ' 65-64 - דוגמה