תקציר עמ' 49 - ת. 40

מציאת פרמטר ונקודות קיצון של פונקציה