תקציר אסימפטוטות אופקיות - פונקציות רציונאליות

הסבר, עמ' 45 - דוגמה א'