תקציר עמ' 33 - ת. 34

הבעת שיעורי נקודות קיצון בעזרת פרמטר