תקציר עמ' 32 - ת. 23

מציאת נקודות קיצון של פונקציה רציונאלית עם פרמטרים, מציאת פרמטר