תקציר מציאת a1 ו-q על ידי חילוק משוואות

עמ׳ 123-122 - דוגמאות ו׳ - ז׳