תקציר תכונת הסדרה ההנדסית

הגדרת הסדרה ההנדסית, סוגי סדרות הנדסיות, תכונת הסדרה ההנדסית, עמ׳ 122 - דוגמה ה׳