תקציר חילוק מספרים מרוכבים הכתובים בצורה קוטבית

עמ' 37 - 38 - דוגמאות ב' - ג'