תקציר פתרון תרגיל_הוכחות עם שורשי היחידה_582_חלק ג'-2_עמ' 61_ת. 8

הוכחה עם שורשי יחידה במספרים מרוכבים