המשמעות הגיאומטרית של פתרונות המשוואה עמ' 57 - דוגמה א'