תקציר שורשי היחידה - פתרון המשוואה z

המשמעות הגיאומטרית של פתרונות המשוואה עמ' 57 - דוגמה א'