תקציר תחום ההגדרה של פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים

עמ' 317 - 318