תקציר עמ' 304 - ת. 8

מציאת נקודות קיצון מוחלטות של פונקציות לוגריתמיות