תקציר עמ' 47 - ת. 32

סרטוט המקום הגיאומטרי במישור של גאוס לפי מספרים מרוכבים נתונים